Όροι και προϋποθέσεις / Terms and Conditions

(ENGLISH LANGUAGE FOLLOWS BELOW)

Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σε σχέση με την πλατφόρμα «KKERDEXA» (η «Πλατφόρμα») και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προτού κάνετε χρήση της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών της. Χρήση της Πλατφόρμας προϋποθέτει αποδοχή των όρων αυτών. Σε περίπτωση που δεν τους αποδεχτείτε, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα.

1. Γενικές Πληροφορίες

Την Πλατφόρμα διαχειρίζεται η LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD, κυπριακή εταιρεία εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών με αριθμό εγγραφής ΗΕ274119 και εγγεγραμμένη έδρα στη διεύθυνση Διγενή Ακρίτα 56, 1061, Λευκωσία, Κύπρος.

H Πλατφόρμα αποτελεί μια καινοτόμο λύση λογισμικού η οποία αναπτύχθηκε από την LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD, για την συλλογή, επεξεργασία και αποστολή δεδομένων σε σχέση με ασφαλιστικά προϊόντα.

Μέσω της Πλατφόρμας, σας προσφέρεται η δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και ηλεκτρονικής αποστολής τους στην ασφαλιστική εταιρεία ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία ως αλλοδαπή εταιρεία με αριθμό εγγραφής AE 3036, με τόπο εργασίας στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 42 – 44, Λευκωσία 1080 (η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ»), για σκοπούς και στα πλαίσια της διαδικασίας ασφάλισης σας με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ.

2. Χρήση της πλατφόρμας

Με την αποδοχή των όρων, καλείστε να βγάλετε ορισμένες φωτογραφίες σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, οι οποίες αφορούν το αντικείμενο της ασφάλισης που έχετε συνάψει ή θα συνάψετε με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Μεταξύ άλλων δύναται, ανάλογα με την περίπτωση, να σας ζητηθεί να βγάλετε φωτογραφίες του μηχανοκίνητου οχήματος σας, της κατοικίας σας και του περιεχόμενου της, των προσωπικών αντικείμενων σας, ή σχετικών εγγράφων όπως τίτλους ιδιοκτησίας, άδεια οδήγησης και άλλων δικαιολογητικών εγγράφων που δύναται να ζητήσει κατά την απόλυτη της κρίση η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ από εσάς.

Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε ή αδυνατείτε να βγάλετε φωτογραφίες μόνοι σας μέσω της Πλατφόρμας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, μπορείτε να επιτρέψετε σε λειτουργό ή συνεργάτη της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ να αποκτήσει τον έλεγχο της λειτουργίας της κάμερας του κινητού σας τηλεφώνου για να προχωρήσει αυτός στη φωτογράφηση εκ μέρους σας.

Οι φωτογραφίες αυτές θα αποστέλλονται μέσω της Πλατφόρμας στην ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και στους συνεργάτες της, οι οποίοι θα τις επεξεργάζονται στα πλαίσια της έκδοσης και διαχείρισης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έχετε συνάψει ή θα συνάψετε με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δείτε την ενότητα «4. Προσωπικά Δεδομένα» πιο κάτω.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας, πρέπει το κινητό σας τηλέφωνο να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Περαιτέρω, για την ορθή της λειτουργία, η Πλατφόρμα απαιτεί πρόσβαση σε δεδομένα θέσης, στο σύστημα GPS, στις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας (gallery) και στο επίπεδο κάλυψης δικτύου του κινητού σας τηλεφώνου.

3. Οι υποχρεώσεις σας

Ως χρήστης της Πλατφόρμας, είστε υποχρεωμένος να συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους, τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν και τις οδηγίες χρήσης.

Πέραν των πιο πάνω, έχετε επίσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • τα στοιχεία που παρέχετε, πρέπει να ορθά και ακριβή και σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δίνονται. Με την υποβολή κάθε φωτογραφίας, επιβεβαιώνετε ότι αυτή είναι αληθινή και γνήσια, δεν έτυχε οποιασδήποτε τροποποίησης και απεικονίζει το αντικείμενο που σας ζητήθηκε να φωτογραφίσετε,
  • συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα με παράνομο τρόπο και δεν θα την χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα,
  • δεν θα παραποιήσετε και δεν θα αποκρύψετε στοιχεία με σκοπό να παραπλανήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο, και
  • δεν θα χρησιμοποιείτε ή αναπαράγετε στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς.

4. Προσωπικά Δεδομένα

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται, μεταβιβάζονται ή τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας μέσω της Πλατφόρμας για σκοπούς της ασφάλισης σας είναι η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, και εκτελών την επεξεργασία είναι η LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Πλατφόρμας σε σχέση με την ασφάλιση σας με την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, περιορίζεται στη λήψη των φωτογραφιών και την μεταβίβαση τους στην ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και τους συνεργάτες της.

Η LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα μετά την αποστολή τους στην ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ και τους συνεργάτες της.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική συλλογής και διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, μπορείτε να ανατρέξετε στην «Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.anytimeonline.com.cy/el/privacy-policy-anytime/.cy.

5. Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της Πλατφόρμας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» (“as is”), χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή εξυπακουόμενη με οποιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα τους, ή την απουσία λαθών.

Ούτε η LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD ούτε η ΙΝΤΕΑΜΕΡΙΚΑΝ ευθύνεται για τυχών ανακρίβειες στα στοιχεία που μεταβιβάζονται μέσω της Πλατφόρμας.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι όροι αυτοί και γενικά η χρήση της Πλατφόρμας διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο. Αποκλειστική δικαιοδοσία για επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει αναφορικά ή σε σχέση με τους όρους αυτούς ή τη χρήση της Πλατφόρμας είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

This page contains information concerning the platform “KKERDEXA” (the “Platform”) and the terms and conditions for its use.

Please read these terms and conditions carefully before using the Platform and the services provided through it. Acceptance of these terms is a prerequisite for using the Platform. In case you do not accept them, you will not be able to use the Platform.

1. General Information

The platform is operated by LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD, a Cypriot company registered with the Registrar of Companies under registration number HE274119 and registered office at 56 Digeni Akrita street, Nicosia 1061, Cyprus.

The Platform is an innovative software solution developed by LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD, for collecting, processing and transferring data in relation to insurance products.

The Platform offers you the possibility of taking photographs and sending them electronically to INTERAMERICAN HELLENIC INSURANCE COMPANY S.A, which is registered in the Republic of Cyprus as a foreign company with registration number AE 3036, with a registered branch at 42 – 44 Griva Digeni Avenue, Nicosia 1080, Cyprus (“INTERAMERICAN”), for the purposes and as part of the process of taking out insurance with INTERAMERICAN.

2. Use of the Platform

Once you accept these terms, you will be asked to take several photographs following the directions to be given to you while using the Platform, which relate to the object of the insurance which you have concluded or will conclude with INTERAMERICAN. As the case may be, you may be asked to take, amongst others, photographs of your motor vehicle, your home and its contents, your personal items, or other relevant documents such as title deeds, driver’s license and other supporting documentation that INTERAMERICAN may at its absolute discretion require from you.

If you are having difficulty or are unable to take photographs on your own through the Platform, you may allow an employ or associate of INTERAMERICAN to gain access to your device’s camera function and take the photographs on your behalf.

These photographs will be sent through the Platform to INTERAMERICAN and its associates, who will process them as part of issuing and managing the insurance policy which you have concluded or will conclude with INTERAMERICAN. For more information concerning the processing of person data, please see section “4. Personal Data” below.

In order to be able to use the Platform’s services, your mobile phone must be connected to the internet.

Furthermore, for its correct functioning, the Platform requires access to the location, GPS, gallery and network coverage level of your device.

3. Your obligations

As a user, you have an obligation to comply with all relevant applicable laws, the technical restrictions that may apply and the terms of use.

In addition to the above, you also have the following obligations:

  • all data and information supplied by you must be true and accurate, and in compliance with the directions given to you. When transferring each photograph, you confirm that it is real and genuine, it has not been edited in any way and that it depicts the object which you were asked to photograph.
  • you agree not to use the Platform in an unlawful manner and that you will not use it to engage in any illegal activity.
  • you shall not misrepresent or falsify facts or data in order to deceive any person.
  • you shall not use or duplicate data for commercial purposes.

4. Personal Data

INTERAMERICAN is the data controller in relation to your personal data collected, transferred or otherwise processed through the Platform for the purposes of your insurance, while LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD is the data processor acting on its behalf.

The processing of personal data from LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD within the context of the services provided through the Platform in relation to your insurance with INTERAMERICAN, is limited to the taking of photographs and transferring them to INTERAMERICAN and its associates.

LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD does not store any of your personal data once it is sent to INTERAMERICAN and its associates.

For more information concerning INTERAMERICAN’s policy on collecting and processing personal data, please read the “Privacy Notice” uploaded on the website https://www.anytimeonline.com.cy/en/privacy-policy-anytime/.

5. Disclaimer

The Platform’s content and services are provided “as is”, with no express or implied warranty whatsoever with regards to effectiveness, uninterrupted availability or lack of errors.

Neither LAMBROS PAPASAVVAS & CO LTD nor INTERAMERICAN are responsible for any inaccuracies in the data transferred through the Platform.

6. Applicable law and jurisdiction

These terms, and use of the Platform in general, are governed by Cyprus law. The Courts of the Republic of Cyprus shall have exclusive jurisdiction to resolve any dispute that may arise under or in relation to these terms or use of the Platform.